ملاحظاتي پيرامون جرم بين المللي دولت(قسمت3)

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

پي ير - ماري دوپوئي
ترجمه وتلخيص : دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

مجدداً بايد به متون مراجعه كرد. از اين جهت، يكي از جديدترين آنها كنوانسيون 30 نوامبر 1973 راجع به حذف و مجازات جرم آپارتايد است كه حاوي دقيق ترين اطلاعات مي باشد

. مادة شش آن، دولتهاي امضاكننده را ملزم مي كند كه «مطابق منشور ملل متحد، تصميمات متخذه از سوي شوراي امنيت را كه هدف آنها پيشگيري، حذف وتقبيح جرم آپارتايد است بپذيرند و اجرا كنند….».رابطه اي را كه بدين سان با مقررات فصل هفتم (راجع به تدابيري كه بايدبه هنگام لطمه به صلح و امنيت بين المللي اتخاذ شوند) برقرار مي گردد فوراً ملاحظه مي كنيم . كنوانسيون صريحاً اعلام ميكند كه جرم آپارتايد جزو همان نظام كيفري است كه جرم تجاوز. اين مقايسه و تشبيه در جهت روية ملل متحد نيز هست.
درواقع، مجمع عمومي و شوراي امنيت، از آغاز سالهاي 1960 به اين طرف، قطعنامه هائي را مي پذيرند كه تأكيد مي كنند اوضاع حاكم در جنوب آفريقا صلح و امنيت بين المللي را «شديداً در معرض خطر قرار مي دهد». بعد از سال 1965 مجمع تدابير اقتصادي و ديگر تدابير- از نوعي كه در فصل هفتم پيش بيني شده است- به منظور نشان دادن واكنش در مقابل اين «تهديدهاي خطرناك» عليه صلح از شورا درخواست ميكند. شورا با دعوت از دولتهاي عضو به اعلام تحريم در مورد تحويل سلاح، مهمات و خودروهاي نظامي به آفريقاي جنوبي ، نسبت به اين تقاضا به طور معتدلانه تري عكس العمل نشان مي دهد.
در عمل، روية مشابهي را در خصوص جرمي كه بسيار مرتبط با جرم قبلي است، با اين تفاوت كه رابطة آن با حفظ صلح باز هم آشكارتر است، احراز مي كنيم، يعني تداوم سلطة استعمارگرانه. تأكيد و تصديق اين گرايش در اعلامية مربوط به روابط دوستانه نيز وجود دارد كه بر اساس آن توسل به زور و حفظ نظامي كه ملتها را از حق داشتن استقلال محروم مي كند صريحاً در حكم هم قرار مي گيرد.
از سوي ديگر، ازنظر ماهوي به نظر مي رسد كه نتوان انكار كرد كه رژيم استعمارگر يا نژادپرست افريقاي جنوبي ، در شرايط ژئوپوليتيكي حاضر، تهديدي عليه صلح بين المللي است، و به اين لحاظ، مشمول فصل هفتم منشور مي گردد.
با اين حال – همانطور كه در فوق اشاره كرديم- مادة 6 كنوانسيون مربوط به آپارتايد ، اساس احتياط يا مخالفتي است كه تعداد زيادي از دولتهاي عضو در مورد آن از خود ابراز داشتند. اين امر، اين فكر را ايجاد مي كند كه «كل جامعة بين المللي»، در خصوص حدود دقيق قلمرو اعمال تدابير فصل هفتم و مفيدبودن مفهوم موسعي از توسل ممنوعه به نيروي مسلح، هنوز به توافق نرسيده است. به هر حال ، بايد گفت كه چنين مفهومي، حتي اگر موجه باشد ( امري كه مورد به مورد بايد بررسي شود)، تنها باعث افزايش ابهام «رژيم» مسئوليتي مي گردد كه، بدون اينكه دقيق تر از مواد 41 و 42 منشور نوع مجازاتهاي قابل اعمال نسبت به جرائمي را كه مدنظر دارد پيش بيني نمايد، فقط به نظام ضمانت اجرا اشاره مي كند.
03 اين احساس درخصوص جرائم مهم عليه حقوق بشر به وجه شديدتري وجود دارد. كنوانسيون سال 1948 درخصوص جنايت كشتار دسته جمعي ، در مادة هشت خود به اعلام اين موضوع بسنده ميكند كه «كلية طرفهاي متعاهد ميتوانند از ارگانهاي صالح سازمان ملل متحد درخواست كنند كه مطابق منشور ملل متحد تدابيري را كه مناسب براي پيشگيري و مجازات اعمال كشتار دسته جمعي … تشخيص مي دهند اتخاذ نمايند». اين شيوة انشاء ، همانطور كه ملاحظه مي شود ، كلي و مبهم است.
حال، اگر به ابزارهاي بين المللي ديگر مربوط به حمايت از حقوق بشر در نظام جهاني مراجعه كنيم، مي بينيم كه مكانيسمهاي نظارتي كه اين ابزارها مقرر نموده اند ، علي رغم اينكه بعضي از آنها مراجع «پيش قضائي» هستند ، هرگز تا مرحلة تجويز تدابير الزام آور جلو نمي روند . در اين زمينه ، محكوميتها معمولاً بيشتر از زمينه هاي ديگر در حد شفاهي باقي مي مانند.
بنابراين ،آيا بايد چنين نتيجه گرفت كه براي مجازات جرائمي چون جنايت عليه بشريت و لطمات مهم عليه حقوق بشر يا بايد آنها را در حكم «تهديدات عليه صلح» تلقي كرد و بدين منظور آنها را وارد قلمرو فصل هفتم و به ويژه مواد 39 و 41 ساخت، ويا بنابر مادة 5 كنوانسيون راجع به آپارتايد «دادگاه كيفري بين المللي» تشكيل داد؟
اگر به ياد آوريم كه مادة 19 نه نقض فردي حقوق بشر بلكه «تجاوزات مهم و وسيع به يك تعهد بين المللي بسيار حياتي براي تضمين حفظ نسل بشر» را درنظر دارد (تجاوزاتي كه عملكرد ارگانهاي سازمان ملل اجازه مي دهد در حكم «تهديدات عليه صلح» تلقي شوند)، متوجه مي شويم كه از دوراه حل مورد بحث ، تنها راه حل اول واقع بينانه به نظر ميرسد. راه حل مبتني بر ايجاد ديوان كيفري بين المللي يا تأسيس شعبة كيفري در ديوان دادگستري بين المللي- رؤياي ديرينة يك دكترين «سخاوتمند» كه غالباً از حقوق كيفري داخلي منبعث مي شود- با اصل حاكميت و ساختار فعلي جامعة بين المللي بيشتر از آن ناسازگار به نظر مي رسد كه در مورد آن بيش از اين بحث كنيم. اين راه حل، تنها مناسب محاكمة افراد است و نه دولتها.
با وجود اين، با تكيه بر متن منشور مي توان در خصوص نقض مهم و مكرر يك تعهد اساسي ، به اعمال مقررات مادة 6 يعني آئين «اخراج» فكر كرد كه برخلاف آنچه كه در فوق راجع به ضمانت اجراهاي فصل هفتم گفته شد، داراي ويژگي عامداً كيفري است.در عين حال، ايراد اصولي كه به اين تدبير گرفته مي شود روشن است:با اخراج يك دولت (كشور)، سازمان ملل متحد او را تنبيه مي كند ، اما با اين كار خود را از امكان متوقف ساختن تكرار جرمي كه سازمان آن را محكوم مي كند، محروم مي سازد. بعلاوه،مي دانيم كه جز بعضي كوششها كه زماني هدفشان پرتغال يا اتحاد افريقاي جنوبي بود، اجراي مادة 6 هرگز به طور جدي درنظر گرفته نشده و اين امر دليلي بر دشواريهاي اعمال آن است.
بنابراين، به نتايج موقّتي زير مي رسيم:
تعريف جنايت، يعني نقض يك تعهد اساسي براي «كل جامعة بين المللي»، در بدو امر ما را به تعيين چارچوب اعمال ضمانت اجراهاي آن در خود سازمان ملل متحد تشويق مي كند.
شوراي امنيت تنها ارگان سازمان ملل متحد است كه قادر به اعمال ضمانت اجراهاي كيفري است نه مجمع عمومي ، زيرا تنها شورا ازطريق تصميم گيري داراي قدرت اتخاذ تدابير مؤثر كيفري است كه به مباشر جنايت تحميل ميشود، مگر اينكه مجازات تحميلي به دولت جنايتكار را به افشاگري سادة رفتارش كه به علت تقبيح عمومي، جنبة ترذيلي دارد، تنزل دهيم.
به موجب مقررات منشور و عملكرد بعدي، متن فصل هفتم و به ويژه مواد 39 و 41 ، شوراي امنيت را مكلف مي سازد در اقدامات خود عليه هركشور ناقض تعهد اساسي- اگرچه آن نقض، امنيت بين المللي را به مخاطره نيندازد – عمل متخلف را در حد «تهديدي عليه صلح» تلقي كند. در اين صورت، استفاده از مقررات ذيربط منشور، آشكارا در جهت مجازات است و شوراي امنيت را عملاً وادار به ايفاي نقش يك دادگاه سياسي مي سازد كه ابتدائاً براي قطع وضع مخاطره آميز براي امنيت جمعي اقدام نمي كند بلكه مباشري را كيفر مي دهد كه جرم او نشأت گرفته است.
سؤالي كه توسط چندين عضو كميسيون عنوان شده و در اين مرحله نيز مطرح مي گردد، اين است كه آيا اعطا يا لااقل تحكيم نقش مجازات كننده، وسيله اي است كه مي تواند شوراي امنيت را از حالت فلج جزئي كه سالها است در خصوص اقدامات مربوط به حفظ صلح دچار آن است، خارج سازد؟ اطلاعاتي ك روية جاري در مورد تجاوز مي دهد بوضوح ثابت مي كند كه شناسائي صريح اعمال تجاوزگرانه استثنائي است منحصراً به مواردي اختصاص داشته كه قدرتهاي بزرگ يا متحدان نزديك آنها در آن دخالتي نداشته اند. با اعطاي صلاحيت كيفري به شوراي امنيت، اين داده هاي سياسي پايه را نمي توان زير سؤال برد. برعكس، همه چيز اين باور را ايجاد مي كند كه آثار آنها، با طرح اصطلاحي كه ترذيلي است،تشديد خواهد شد.
اما، در اين صورت، اگر «رژيم» مسئوليت كيفري دولت بناچار ارگاني را كه دچار ضعف شده است مأمور ايفاي نقش و وظيفه اي كند كه از نظر سياسي درخور عهده دار شدن آن نيست، آيا حقيقتاً بجا است كه پيشنهاد كنيم تا عمل مسبب آن با اصطلاح پرطمطراق ولي مبهم «جنايت دولت» مشخص شود؟
آيا بدين ترتيب با گذشت زمان اين خطر وجود ندارد كه به ابهام مفاهيم مندرج در مادة 19 مانند مفهوم جنايت، مسئلة ضمانت اجراهائي را كه بخوبي معين نشده است بيفزائيم؛ مفاهيمي كه اجراي آنها منوط به تحقق شرايط سياسي غيرقابل حصول خواهد بود؟
04 در حقيقت، خطر ديگري وجود دارد كه به دور از اينكه بتواند خطرات ذكرشده را از ميان بردارد، به نظر مي رسد كه برعكس، مستقيماً از آن ناشي مي گردد.
در مقابل عدم امكان اقدام مناسب در مورد جنايت از سوي نهادهاي بين المللي ، دولتها به اين فكر خواهند افتاد كه در توصيف خاص اين نوع بزه، مشروعيت توسل به ضمانت اجراهاي يكجانبه را كه خود ، بدون كنترل هيچ ارگان بين المللي ، انجام خواهند داد استنتاج كنند . در اين صورت ، ناچار به ايجاد رويه هائي ناسازگار با عبارات و روح منشور مي شويم كه از بدو امر سعي بر تحكيم ممنوعيتهاي آن شده است .
اين موضوع ، بعد از اتخاذ «ضمانت اجراهائي » از سوي ايالات متحدةامريكا و متحدان غربي او در مسئلة ايران ، و به ويژه در مسئلة افغانستان ، ارزش بررسي و مداقه را دارد . هر دو مسئله در قلمرو صلاحيت سازمان ملل متحد است . در واقع ،شايد بتوان بدون هيچ غرض سياسي اثبات كرد كه هر دو مسئله «تهديدي » عليه صلح بين المللي محسوب مي شوند ،حتي مي توان گفت كه مورد دوم – يعني مسئله افغانستان - «لطمه اي » به صلح بين المللي است . در هردو مورد از شوراي امنيت تقاضاي رسيدگي شده است و همچنين در هردو مورد اين شورا ناتوان از تعيين ضمانت اجراهاي جمعي عليه مباشران جرائمي بود كه مي توان آنها را به عنوان جرائمي كه عناصر عيني «جرم دولت» را در خود دارند محسوب كرد.
از اين موضوع يك رشته ضمانت اجراهاي مختلف – به ويژه در مورد مسئله افغانستان تا مسئلة ايران (كه وسيعاً در حد دوجانبه باقي ماند )- حاصل مي شود كه نمي توان اهميت آنها را ناديده گرفت كلية اين ضمانت اجراها نخست از سوي ايالات متحدة آمريكا و سپس از سوي چندين كشور متحد او مقرر گرديد . اين ابتكارات به دعوت ارگانهاي سازمان ملل متحد انجام نشد: در مسئلة افغانستان مجمع عمومي در تاريخ 14 ژانويه 1980 محكوميت و دعوت به محكوميتي انشاء كرد كه مورد خطاب هردوي آنها دولت متهم بود و نه ساير دولتهاي عضو.
برعكس ، همه چيز اين باور را ايجاد مي كند كه دولتهاي تنبيه كننده ، صلاحيت خود را در اتخاذ تدابيري كه خصيصة بارز ترهيبي دارند ، از دو واقعيت يعني ضعف نهاد و اهميت تهديد عليه صلح استنتاج كرده اند . بدين سان ، شاهد ظهور كنترل نشدة اقداماتي هستيم كه خودسرانه بوده و بنام منافع جامعه اي كه ناتواني آن از دفاع مسلم گرديده جانشين نهاد ضعيف شده است .
بي هيچ ترديدي ، در اين رويه بايد نتيجة يك رشته ملاحظات استراتژيك – سياسي را ديد كه حقوق نسبت به آنها نقشي فرعي ايفا مي كند . اما از آنجا كه اساس مفهوم جنايت در هم و غم حمايت «كل جامعة بين المللي» قرار دارد ، اين مفهوم از نظر بين المللي بيشتر نياز به مشروعيت دارد تا به قانوني بودن صرف . از اين جهت ، مفهوم جنايت در آينده مي تواند (اگرچه از سوي طرفهاي دعوي در مسائل جاري تاكنون به آن اشاره نشده است ) نقشي كم و بيش سريع در موارد مشابه به منظور توجيح اقداماتي كه در عين حال مشروعيتشان علي الاصول منوط به دستور يا دعوت شوراي امنيت است، ايفا كند. آپارتايد و حفظ سلطة استعماري از طريق زور ، قبل از اينكه در مادة 19 جنايت تلقي شود ، مجمع عمومي در طول سالهاي 1960 آنها را به عنوان اعمالي كه دولتها را مجاز به نقض اصول منشور از طريق حمايت نظامي از جنبشهاي آزادي بخش ملي مي كند ، مورد ملاحظه قرار داده بود . اين خطر مي تواند وجود داشته باشد كه مفهوم جنايت موجب شود تا طرفداران مشروعيت ، خود در مقابل اين فكر كه جنايت از نظر بين المللي بيشتر با معيار مشروعيت مشخص مي گردد تا با معيار قانوني بودن ، قد علم كنند و با آن مخالفت ورزند .
اگر تعيين چارچوب مداخله و ماهيت مجازاتها آسان نيست ، به طريق اولي ، تعيين آئين دادرسي مربوط به آنها نيز دشوار خواهد بود.
ب
آئين دادرسي كيفري
همانگونه كه غالباً وقتي متخصص حقوق بين الملل با مسائل فني اي مواجه است كه هنوز براي او تازگي دارند و ناچار به جستجوي يك روش تحليل مي شود مي توانيم از مراحل گوناگون آئين دادرسي كيفري داخلي براي تعيين اينكه چگونه درمورد ارتكاب جرم دولت مسائل اتهام ، تحقيقات، محاكمه و سپس اجراي حكم محكوميت مطرح مي شود ، الهام بگيريم . با وجود اين ، توضيحاتي كه در فوق آمد نشان داد كه چنين اقدامي به اندازة كافي سطحي است زيرا، از اين جهت و از جهت تعيين مجازاتها ، همه چيز بستگي به نظم سياسي يا حقوقي ، نهادي يا مراوداتي دارد كه تنبيه جرم در آن جاي خواهد گرفت.
بنابراين ،من باب مثال، براي تجسم تركيب و مأموريت يك كميسيون بين المللي تحقيق و تكميل پروندة جنائي ، هنوز وقت آن نرسيده است كه دست به ساخت نظامهاي كمابيش ماهرانه زد . براي تنظيم «رژيم» جنايت دولت نخست بايد گفت آيا در قلمرو يك ارگان سياسي است يا در قلمرو يك ارگان قضائي؟ اگرچه به هنگام بحثهائي كه در چارچوب ششمين كميسيون مجمع عمومي مطرح شد ، به اين مسأله به طور ضمني اشاره رفت ، اما مي دانيم كه كميسيون حقوق بين الملل هنوز به بررسي آن نپرداخته است .
در حقيقت ، اگر مفهوم جنايت دولت نسبتاً دير پا است ، اما تفكر و بررسي دكترين در خصوص رژيم آن هنوز در مراحل ابتدائي است . با وجود اين ، يك مسئله از مدتها پيش در عبارات غالباً مبهم جلب نظر كرده و آن ، مسئلة اقامة «دعواي عمومي بين المللي » است كه عموماً فقط به يكي از اشكال آن يعني « دعواي مردمي » خلاصه مي شود . بنابراين ، ضروري به نظر مي رسد كه مطالعة ويژه اي را به آن اختصاص دهيم.
1.از زبان مؤلفان مذكور قبلي كه امكان تفكيك انواع مسؤليت را بر حسب محتواي قواعد نقض شده مورد توجه قرار داده اند ، غالباً اين گفته به نظر ما منطقي است كه عدم رعايت يك تعهد مطلق ( قابل اعمال نسبت به همه ) ، نه فقط به دولتي كه مستقيماً از آن متضرر شده بلكه به كلية دولتها اجازه مي دهد كه براي « احياء وتضمين نظم حقوقي » اقدام كنند . با چنين عباراتي است كه به ويژه بلونچي نظرات خود را بيان مي كند . همچنين روت و پيسلي ، در تعقيب نظر ژرژسل مي گويند كه كليةدولتها مجاز خواهند بود تا اعمال بين المللي نا مشروع را كه مربوط به كل جامعه است مجازات كنند.
متعاقباً اين مسئله كه ورود در دعوي ، به هنگام نقض تعهدات ، براي همة دولتها ميسر باشد در مقابل ديوان داگستري بين المللي مطرح مي شود. با وجود اين، در همين جا ابهامي ظاهر مي گردد كه عموماً به آن توجه كافي مبذول نمي شود. ديوان در مرحلة دوم پروندة آفريقاي جنوب غربي، امكان اقامة يك دعواي مردمي در حقوق بين الملل را رد مي كند، اما برخلاف مؤلفان فوق الذكر به هيچوجه خود را در متن سياسي روابط مستقيم بين دول قرار نمي دهد. مسئلة مهم براي ديوان اين خواهد بود كه مفهوم «ذيحق بودن» يا «ذينفع بودن» در دعواي قضائي را از ميان بردارد.
ديوان دادگستري بين المللي براي اينكه به طور ضمني به نتايج مخالف برسد در خصوص داشتن نفع براي اقامة دعوي در دادگاه، در سال 1970 و به مناسبت پروندة بارسلونا تراكسيون، تفكيك بين «تعهدات دولتها درمقابل كل جامعة بين المللي و تعهداتي را كه در برابر يك دولت ديگر در چارچوب حمايت ديپلماتيك بوجود مي آيد» اعلام داشت.
بدين ترتيب، با توجه به نقطه مشتركي كه عبارت از نفع همگان در رعايت تعهدات مربوط به نظم عمومي بين المللي باشد، نتايجي گرفته مي شود كه در دو نظام كاملاً متمايز جاي مي گيرد: حق اقدام تنبيهي مستقيم از يك سو و حق اقامة دعواي قضائي از سوي ديگر. اينها هردو جنبة استثنائي نيز دارند: يكي نسبت به اصل عدم توسل به زور و ديگري نسبت به اصل نفع شخصي براي اقامة دعوي در دادگاه. اما شايسته است بدانيم كه آيا ارتكاب جنايت بوسيلة يك دولت به دولتهاي ديگر اجازه مي دهد كه خود دست به اجراي عدالت بزنند يا صرفاً اتهام زنندگان عمومي بشوند؟
درواقع، هيچ يك از اين دو امكان با اصولي كه حقوق بين الملل فعلي ادعاي مبتني بودن بر آنها را دارد، سازگار نيست. قبلاً از نخستين امكان صحبت به ميان آمد. اگر بتوان زماني كه انتقامجوئي به لحاظ ضعفهاي سازمان جمعي حفظ صلح صورت مي گيرد، مشروعيت توسل به آنها را – خواه مسلحانه باشد خواه نه- مورد ترديد قرار داد، به طريق اولي مي توان نتيجه گرفت كه اعمال مستقيم انتقام جمعي از سوي دولتهاي عدالتگر، اصل عدم توسل به زور در روابط بين المللي را ( مانند اصل حل و فصل صلحجويانه اختلافات) مستقيماً زير سؤال مي برد.
برعكس، دومين امكان ( بسط حق اقامة دعوي در دادگاه كه به همة دولتها اعطا گرديده به اين جهت كه همة آنها داراي نفع برابري در رعايت تعهد نقض شده هستند) ظاهراً موافق با همين اصول است. مؤلفان بسياري، به ويژه فيليپ جسوپ در نظرية مخالفش در پروندة آفريقاي جنوب غربي، به سوابق مشهوري- چون سابقه اي كه پس از جنگ جهاني اول عهدنامه هاي حمايت اقليتها يا مواد 23 تا 26 منشور سازمان بين المللي كار را در نظام جهاني تنظيم و ايجاد مي كند- اشاره و استناد كرده اند تا بتوانند به كشف گرايشي حاكي از ظهور مسئلة «قانوني بودن» نائل آيند. اين گرايش حتمي و قطعي است ، اما ملاحظه مي كنيم كه آئينهاي موجود در خصوص اقامة دعوي همواره در چارچوب هنجاري و نهادي خاص ، مثلاً در چارچوب سازمان بين المللي كار، كنوانسيون اروپائي حقوق بشر يا جوامع اروپائي قرار مي گيرند و در سطح جهاني يا ناظر بر مكانيسمهاي انعطاف پذير و ناقص كنترل سياسي است و نه كنترل قضائي (بدون هيچ اثر حقوقي روشن)، يا در سطح منطقه اي ناظر بر نظامهاي حقوقي مستقل است كه در آنها مراجعة يكجانبه به قاضي مقدمتاً پيش بيني شده است. در نظام حقوق بين الملل عمومي ، اساس قراردادي بودن مراجعه به قاضي مانع بزرگي در سر راه استقرار دعواي عمومي است، خواه اين دعوي «مردمي» باشد خواه نباشد.
2.حادترين مسئله، مسئلة توصيف جرم است نه مسئلة «دعوي» به معناي قضائي كلمه. اين عمل به آن اندازه مهم است كه علي رغم كوششهاي هنجاري احتمالي به منظور تعيين عناصر متشكلة انواع مختلف جرائم از طريق كنوانسيون ، اصل قانوني بودن جرائم هرگز با همان شدتي كه در حقوق داخلي اعمال مي گردد در حقوق بين الملل قابل اجرا نخواهد بود. بدين سان مسئلة وصف و عنوان جرم ، آزادي ارزيابي وحشتناكي براي مباشر آن باقي خواهد گذاشت اگر به كلية دولتها اين حق داده شود كه به جرم عليه بعضي تعهدات عنوان «جنايت» اعطا كنند ، بايد بپذيريم كه دولتها اين حق يكجانبه و خودسرانه را دارند كه مبادرت به اقدام كيفري كنند، اقدامي كه در بالا به خطرات و حتي عدم امكان آن از نظر قانوني اشاره كرديم. در اينجا يك بار ديگر اين ضرورت منطقي و سياسي را بازمي يابيم كه عمل حقوقي تشخيص جنايت در وضعيت خاص ، بايد به ارگاني كه داراي نمايندگي از سوي جامعة بين المللي است و به نام آن عمل مي كند سپرده شود و نه به ارزيابي خودسرانه و فردي دولتها .
براي تأمين خواسته اي از اين نوع اصل كه مادة 39 منشور به شوراي امنيت صلاحيت مي دهد كه «وجود تهديد عليه صلح، وجود نقض صلج يا يك عمل تجاوزگرانه… » را به تشخيص خود احراز كند . اگرچه همين ماده قدرت تعيين عنوان و قدرت اجراي ضمانت اجراها را به اين ارگان محول مي سازد، با اين حال بجا است بطور صريح اولي را از دومي تفكيك كنيم، چرا كه يكي مقدمة لازم بر ديگري است. همين اهميت اساسي عمل تعيين عنوان جرم است كه ، در مرحلة رسيدگي شكلي، تعيين اين نكته را كه چه ارگاني حق توصيف جرم را دارد مهم مي سازد.
با وجود اين ، در اينجا نيز روية سازمان ملل متحد موجب سردرگمي است: چه در مورد روية شورا كه هميشه لزوماً يا دولتهاي بزرگ را از مجازات معاف مي كند و يا دسترسي به آن ممنوع است، و چه در مورد روية مجمع كه به هر حال عاري از امكانات ضروري است و آنقدر تحت كنترل «اكثريتهاي بدون اراده» قرار دارد كه نمي تواند كلية تضمينهاي لازم براي قدرت و نفوذ يك چنين اقدام حقوقي را ارائه كند.
بي شك، راه حل دلخواه از اين جهت اين است كه از راه حل مادة 66 كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات الهام بگيريم و صلاحيت تعيين عنوان جرم عليه قواعد آمره را براي صدور حكم دربارة آن به ديوان دادگستري بين المللي اعطا كنيم، اما آيا مي توان تصور كرد كه دولتها در مورد اينكه قدرت و اختياري بااين اهميت به ديوان تفويض شود باهم توافق دارند؟
نتيجه
ضرورتهاي يك تحليل فني دقيق به طور اجتناب ناپذيري مي بايست كميسيون حقوق بين الملل را ناچار به مطالعة اين موضوع نمايد كه آيا مسئوليت دولت، برحسب محتواي تعهد نقض شده ، تغيير مي كند يا خير؟ كه، درواقع ، اين كار را نيز انجام داده است.
با اين كار، كميسيون مأموريت خود را با توجه به چگونگي مسئوليت بين المللي كلاسيك آغاز كرد. با وجود اين، كميسيون به نتيجه اي مي رسد كه منطق صوري آن قابل اعتراض نيست، اما مي توان در مورد آن گفت كه آثار ساختاري و سياسي آن انقلابي هستند ، يا لااقل به طور گسترده اي از چارچوب مضيق حقوق كلاسيك مسئوليت طرفيني فراتر مي روند.
كميسيون ، تحت عنوان «گسترش تدريجي»، نمي توانست كار كند تدوين و ايجاد اين قواعد اخلاقي جهاني را كه سيستم ملل متحد بيش از سي سال است آن را به عهده دارد، مورد ملاحظه قرار ندهد. پيشتر، قبل از كميسيون ، ديوان دادگستري بين المللي در پرونده اي كه در آن اين موضوع به هيچوجه ضروري نمي نمود از وجود تعهدات درمقابل «كل جامعة بين المللي» به گرمي استقبال كرده است.
معذلك، لازمة تأكيد بر اين موضوع كه عدم رعايت اين تعهدات، جنايت به حساب مي آيد اين است كه فرض كنيم جامعة بين المللي به اندازه اي واقعي و سازمان يافته است كه مي تواند به ايجاد مكانيسمهاي جمعي مجازات مبادرت كند؛ مكانيسمهائي كه مشروعيت آنها از سوي همه چنان به رسميت شناخته شده و جا افتاده باشد كه ضمانت اجراهائي كه تحميل خواهد كرد، مورد قبول واقع شده و اجرا گردد.
اما تمام مشكلي كه ابتكار كميسيون حقوق بين الملل ايجاد كرده در عدم تعادلي خلاصه مي شود كه ميان قاعده ونهاد موجود است.
تحول قاعده، بي شك،منجر به مضاعف ساختن انواع اعمال نامشروع ميشود، اما نارسائيهاي نهاد به احتمال قوي مدتها مانع از استقرار رژيم «مسئوليت كيفري» خواهد شد.
در وضع فعلي، نتيجة پيشروي قاعده به ويژه اين است كه نارسائيهاي عدالت قراردادي را گوشزد و عدم توانائي ناشي از قدرتي است كه اساسنامة اين ارگان به قوي ترها اعطا كرده و نيز به لحاظ آن است كه اختلافات سياسي ميان جميع كشورها موجب فلج آن شده است.
شايد دقيقاً ارزش ارگان تدوين قوانين حقوقي ملل متحد در آنجا است كه از اين طريق خواستار آن شده است كه ساختارها در حد قواعدي كه خود مسئول پيشبرد و گسترش آنها هستند ارتقاء يابند.
اما چنين اقدامي، دعت «جامعة بين المللي» به انجام كوششي است كه چندان هم آسان نيست،زيرا مسئله فقط جبران خسارت نيست بلكه صحبت از مراقبت ، محكوم ساختن و مجازات كردن نيز در ميان است.
باري ، كلية دولتها امروز بي شك ، پيش خود به سخنان حكيمانه اي مي انديشند كه زوسيم به برادران كارامازوف اندرز مي داده است:
به ياد بياور كه توقاضي هيچكس نمي تواني بود ، زيرا قبل از محاكمة يك جنايتكار ، قاضي بايد بداند كه خود نيز به اندازة متهم جنايتكار است و شايد بيش از همه مقصر جنايت خويش باشد.»
(پایان)(قسمت1)

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران