ملاحظاتي پيرامون جرم بين المللي دولت(قسمت2)

نوشته شده در حقوق بین الملل عمومی

پي ير - ماري دوپوئي
ترجمه وتلخيص : دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

درواقع، عبارت مادّة 19 صراحتاً قانونگذار مأمور توصيف جنايت را،«كلّ جامعة بين المللي» تعيين مي كند و «الزامات بين المللي ….ضروري براي حفظ و تضمين منافع اساسي آن» را كه نقض آنها جنايت محسوب مي شود نيز مشخّص مي سازد.

تشابه اصطلاحات بكار برده شده در بند دوّم مادّة 19 با اصلاحاتي كه مادّة 53 كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات بكار مي برد مسلّماً اتّفاقي نيست. همچنين، «كلّ جامعة بين المللي كشورها» است كه «قواعد آمرة حقوق بين الملل عمومي» را كه هيچگونه نقض قراردادي آنها جايز نيست، معين مي كند.
در اين صورت،مي توان گفت كه جنايت جز تجاوز به يك قاعدة آمرة حقوق بين الملل خارج از قلمرو قراردادي نيست. گزارشگر ويژه نيز در عبارات حساب شده تري به ظهور مفهوم قواعد آمرة حقوق بين الملل در بروز «جنايت»، اهمّيت مطلقاً تعيين كننده (امّا نه انحصاري) مي دهد.
….او اعلام كرد كه تصوّر اين امر دشوار است كه تحوّل وجدان حقوقي كشورها در خصوص انديشة غيرقابل قبول بودن نقض بعضي قواعد با تحوّل موازي اي در زمينة مسئوليّتها همراه نباشد. درواقع، ادامة اعمال آثار يكساني نسبت به نقض تعهّدات ناشي از قواعد معيّنه تحت عنوان «آمره» و نقض تعهّدات ناشي از قواعدي كه تخلّف از آنها در قالب توافقهاي خاص مجاز است، متناقض به نظر مي آيد. در حقيقت، بطلان مطلق معاهداتي كه يك قاعدة اساسي را ناديده مي گيرند، به عنوان يك امر كاملاً استثنائي در درون حقوقي كه علي الوصول بر اساس «ارجحيّت ارادة حاكم» بنا شده است، ما را به دو نتيجه هدايت مي كند:
اوّلاً،آمريت قواعد آمرة حقوق بين الملل چنان است كه به نظر مي آيد آثار آن نمي تواند در چارچوب قرارداد محصور شود.
ثانياً، نقض قواعد آمره، خارج از حقوق معاهدات، مي بايست منطقاً همان آثار مغاير با حقوق عادي مسئوليّت را به بار آورد كه در حقوق معاهدات موجب مي گردد. بدين ترتيب، ضمانت اجراي كيفري در نظام جزائي، معادل بطلان در نظام قراردادها است، كه هريك از ايندو ناشي از ايجاد اختلال در چيزي است كه «نظم عمومي» بين المللي ناميده شده است هرچند كه اصطلاح دقيق نيست.
مي دانيم كه خطر اصلي قواعد آمرة حقوق بين الملل، دقيقاً ابهامي است كه اين مفهوم دارد. تأخيري كه در بموقع اجرا درآمدن كنوانسيون سال 1969 وين روي داده است و همينطور تعداد محدود كشورهائي كه از اين پس، اين كنوانسيون براي آنها حقوق موضوعه محسوب مي گردد، ناشي از بدبيني و عدم اعتماد زيادي است كه مادّة 53 كنوانسيون ايجاد مي كند، هرچند مادّة 66 ، ديوان بين المللي دادگستري را براي رسيدگي و حلّ و فصل اختلافات ناشي از اعمال و يا تفسير آن صالح مي داند.
اگر قرار باشد كه عنوان جنايت و رژيم مسئوليّت كيفري را، صرف نظر از قرارداد، در خصوص عدم رعايت قواعد آمره بكار بريم، در اين صورت، همين ملاحظات مي توانند به طريق اولي مطرح شوند.
در بدو امر چنين به نظر مي رسد كه تنها روشي كه تضمينهائي را بوجود مي آورد، مذاكره تحت حمايت سازمان جهاني و عقد معاهدات عمومي جندجانبه باشد كه شرايط تحقّق بزه، ماهيّت و نوع مجازات مربوط را دقيقاً مشخّص كند. امّا اين روش پيچيده است و به اتّفاقات سياسي زيادي بستگي دارد. به نظر مي رسد كه «جامعه بين المللي» تحت اين عنوان مشكل بتواند جانشين رضايت فردي هريك از دول مستقلّ عضو آن جامعه بشود.
درواقع، اگر فرض كنيم كه جامعة بين المللي چيز ديگري جز يك خيال باشد كه هدف آن مشروعيّت بخشيدن به خواستهاي كشورهاي فقير يا همزيستي كشورهاي قدرتمند است، اين «جامعه» فاقد قدرت خواهد بود!
عدم تجانس ذاتي، و مهمتر از همه نارسائي سازماني آن، مانع مي شود كه جامعة بين المللي بتواند تضميني را كه قانونگذار در حقوق داخلي تأمين مي كند براي حقوق بين الملل بوجود آورد.
از سوي ديگر، روبرتو اگو در فرصتي ديگر توضيح مي دهد كه اصطلاح «كلّ جامعة بين المللي» را بايستي نه تنها از نقطه نظر كيفي بلكه از نظر كمّي نيز درنظر گرفت، زيرا اصطلاح مزبور صرفاً شامل تعدادي كافي و منتخب از كشورها كه نمايانگر كل باشند، نه كلّية آنها، مي گردد. امّا اين موضوع به قوّت خود باقي است كه مجمعي كه به ارگان شبه قانونگذاري نزديك باشد، از نقطه نظر وسيله و ابزار كار، فقط همان مجمع عمومي سازمان ملل متّحد است. پرواضح است كه تصوّر اينكه بتوان وظيفة تعريف وصف جرم را ، از طريق قطعنامه، به ارگان ملل متّحد واگذار كرد دشوار است، مگر اينكه پذيرفته شود كه وسعت و تركيب اكثريّت (آراء) حاصله (در مجمع) و به ويژه تداوم كامل اين عناصر در يك دورة طولاني، پاره اي الزامات را، بدون هيچ ابهامي ،به عنوان الزامات آمره و نقض آنها را به عنوان عمل مجرمانه تعيين كند . با وجود اين ، كلية مشكلات اساسي بر طرف نمي شوند.
2. در عين حال ، چنين به نظر مي رسد كه بر اساس مقدمات مشابهي است كه گزارشگر ويژه ، و متعاقب آن كميسيون ، متن مادة 19 را تهيه و تنظيم كرده اند. درواقع، به منظور اجتناب از عبارات بسيار كلّي مادّة 53 كنوانسيون وين، كميسيون حقوق بين الملل تعريف كلّي جرائم را با فهرستي تمثيلي از جرائم كه به موجب بند3 ،«بر طبق قواعد لازم الاجراي حقوق بين الملل» تهيه شده است همراه مي كند. بدين ترتيب، چهار نوع بزه تعيين مي شود كه ارتكاب آنها «جنايت» به حساب مي آيد. در زير، به ترتيب، به بررسي آنها مي پردازيم.
«جنايت بين المللي مي تواند ناشي شود از:
الف. نقض مهمّ يك الزام بين المللي كه براي حفظ صلح و امنيّت بين المللي اهمّيت اساسي دارد، مانند تعهّدي كه تجاوز را ممنوع اعلام مي كند.»
نخستين نوع از جرائم، مستقيماً از تحوّل قواعد، نهادها و دكترين كه قبلاً توصيف شد ناشي مي شود. گزارشگر ويژه، اين نوع از جرائم را مبتني بر حقوق «اصلي» و حقوق «فرعي» ملل متّحد- يعني هم مبتني بر مقرّرات ذيربط منشور و هم مبتني بر اصول قطعنامه هاي بعدي، كه صراحتاً تجاوز را به عنوان جنايت دولت محكوم مي كند( مانند قطعنامة 3314 سال 1974 )- مي داند. معذلك، در مقايسه با اين متون، مي توان توسعة مفهوم را ملاحظه كرد. عنوان «جنايت» ديگر منحصراً به «تجاوز» اختصاص ندارد؛ تجاوز فقط به عنوان يكي از مصاديق نقض «الزامات بين المللي كه براي حفظ صلح و امنيّت بين المللي اهميّت اساسي دارند» ذكر شده است.
اين عبارت، علي رغم دقّتهاي معموله در انشاء مادّة 3 قطعنامة شمارة 3314 كه ضمناً تجاوز را نيز تعريف مي كند، همچنان ترديدهائي را باقي مي گذارد. برخلاف خصيصة موسّع مفاد مادّة اخير، تجاوز درواقع اساساً تنها «كاربرد نيروي مسلّح را از سوي هر دولت كه اوّل اقدام مي كند» مشخّص مي نمايد. بنابراين، به عنوان مثال بايد گفت كه آيا تنها «تهديد» به كاربرد زور كه پاراگراف 4 مادّة 2 منشور آن را مانند خود اين كاربرد منع مي كند، جنايت محسوب نمي شود؟يك متخصّص حقوق كيفري داخلي كه با عنايت به عناصر عيني و ذهني بزه استدلال مي كند، بي شك، اين نتيجه را مي پذيرد زيرا، در مورد تهديد، شروع به اجرا وجود نداشته است. امّا در اين مرحله، متخصّص حقوق بين الملل كه فاقد هرگونه ابزار تحليل مناسب با طبيعت بسيار خاصّ «مجرمي» است كه بايد مطالعه كند، چه مي تواند بگويد؟ خود طرح كميسيون حقوق بين الملل، نمي تواند ترديدهائي را تقليل دهد كه اصولاً از برداشتهاي گوناگون از عبارت «توسّل به زور» در متوني كه طرح به طور ضمني به آنها اشاره مي كند، ناشي مي شوند. حال بايد چيزي را تعريف كرد كه دقيقاً در بين اين نوع جرائم، غير از تجاوز، جنايت محسوب مي شود. آيا خواهد توانست اين امر را بدون قانون، يعني بدون كنوانسيون بين المللي عمومي كه مورد تصويب همه يا تقريباً همه قرار گرفته باشد، و بدون قاضي، يعني قاضي اي كه بر اساس توافق طرفين تعيين مي شود، انجام دهند؟
گذشته از تجاوز، كه بي ترديد و قطعاً نوع بارز جنايت دولت محسوب مي شود، عناصر ديگر فهرست مذكور در بند 3 مادّة 19 ابهام آن را باز هم بيشتر ميكند.
درواقع، عمل زير نيز جنايت تلقّي مي شود:
«ب. نقض مهمّ قاعده اي كه براي تضمين حقّ ملّتها در تعيين آزادانة سرنوشت خود اهمّيت اساسي دارد، مانند نقض قاعده اي كه حاكي از ممنوعيّت استقرار يا حفظ سلطة استعماري از طريق زور باشد.»
در اينجا، اشاره به پاراگراف دوّم مادّة 1 منشور آشكار است. اين اشاره با استعمال بخشي از عبارات اعلاميّة راجع به روابط دوستانه (قطعنامة 2625 ) كه از اين جهت ميان توسّل به زور و حفظ رژيم استعماري بوسيلة زور رابطة معادلي برقرار مي كند، تكميل شده است.
بي ترديد، در اينجا ملاحظه مي شود كه مسئله عبارت است از يكي از مهمترين «تكيه كلامهاي» سازمان كه در منشور و در قطعنامة بسيار مشهور 1514 بر آن تأكيد شده است. با وجود اين، همانگونه كه ميشل ويرالي يادآوري مي كند، ميان حقّ ملّتها در تعيين آزادنة سرنوشت خود و اصل استعمارزدائي تفاوت وجود دارد. اين مسئله كه اعلاميّة راجع به اعطاي استقلال به ملّتهاي مستعمره به اتّفاق آراء به تصويب نرسيده و مدّتهاي زيادي با مخالفت شديد اقلّيتي از كشورهاي عضو مواجه شده ناشي از همين تفاوت است. البتّه،مسئلة استعمار امروزه حدّت خود را از دست داده است، امّا دشواريهاي مربوط به تعريف يك «خلق» و شرايط اعمال حقّ تعيين آزادانة سرنوشت خود، وراي استعمارزدائي ، به نوبة خود شديداً محسوس است. بنابراين، آيا مي توان در خصوص قلمروي چنين حسّاس، عنوان خطرناك «جنايت» را بكار برد، بدون بيم از اينكه نتوانيم آن را عملاً به اجرا درآوريم و از اين طريق سلاحي را هم كه خيلي زود به آن متوسّل شده ايم تضعيف كنيم؟
حقوق ملّتها كه در اينجا از آن ياد مي شود با حقوق بشر آنطور كه در همين مادّه مطرح مي باشد بسيار نزديك است.
درواقع، عمل زير نيز جنايت محسوب مي شود:
«ج….نقض عمده و گستردة يك تعهّد بين المللي كه براي حفظ وجود بشر داراي اهمّيت اساسي است، مانند تعهّداتي مبني بر منع برده داري، كشتار دسته جمعي و آپارتايد.»
در اينجا ملاحظه مي كنيم كه تجاوز به حقوق بشر، تنها در «مقياس گسترده»، جنايت محسوب مي شود. چنين عبارتي اين تصوّر را ايجاد مي كند كه تجاوز به حقوق حياتي افراد بشري، زماني جنايت محسوب مي شود كه خصيصة جمعي به خود گيرد: چيزي كه، در حقيقت، آن را به نقض حقوق ملّتها پيوند مي دهد. چنين نتيجه اي قابل بحث است و از اين نظر، عبارتي كه در اصل گزارشگر ويژه پيشنهاد كرده است ارجح مي نمايد. با وجود اين، مصاديقي كه در اين خصوص ارائه شد اين تعبير و تفسير را، به ويژه در مورد كشتار دسته جمعي و آپارتايد،تأييد مي كند.
چنانكه در بالا اشاره شد اعمال نامشروع، مانند تجاوز، توصيف خود را از متوني كه مدّتها قبل از طرح كميسيون حقوق بين الملل تنظيم شده است، اقتباس ميكرد. با وجود اين، چنين به نظر مي رسد كه برخلاف كنوانسيون اخير راجع به آپارتايد كه هم اشخاص و هم دولتها را مدّنظر دارد، هدف كنوانسيون مربوط به كشتار دسته جمعي كه در فرداي محكوميّت جنايتكاران نازي و ژاپني تهيّه شده بود، افراد بودند. امّا همانگونه كه گزارشگر ويژه يادآوري ميكند، ملاحظه مي كنيم كه برخلاف كنوانسيون قبلي، كنوانسيوني كه آپارتايد را «جنايت عليه بشريّت» توصيف ميكند، نتوانست به اتّفاق آراء به تصويب برسد. اين كنوانسيون 91 رأي مثبت در مقابل 4 رأي منفي و 26 رأي ممتنع به دست آورد. اين ترديد، بي شك و مخصوصاً ناشي از مفاد مادّة 6 راجع به تعهّدات دولتهاي امضاكننده به «قبول و اجراي تصميمات متّخذه از سوي شوراي امنيّت برطبق منشور ملل متّحد» است. امّا دقيقاً در حالي كه در اين مثال مي بينيم كه تشتّت آراء ناشي از اعلام رژيم ضمانت اجراهاي مربوط به اين بزه تا چه اندازه مهم است، آيا مي توان از رضايت «كلّ جامعة بين المللي» سخن به ميان آورد؟»
د. چهارمين و آخرين نوع جرائم نيز ايجاد ترديد مي كند و آن عبارت است از «نقض عمدة تعهّد بين المللي كه براي تضمين و حفظ محيط زيست انساني، مانند تعهّدات راجع به منع آلودگي گستردة جوّ يا درياها، واجد اهمّيت اساسي است».
در اين زمينه، در بدو امر ، مي توان پذيرفت كه تضمين متون(مواد) چندان ضروري نيست . در حقيقت ، اين متون وجود ندارند! مجمع عمومي ، يا كميسيون سياسي آن، در سالهاي 1972 و 1973 فقط دولتهائي را كه تا آن زمان هنوز مبادرت به تصويب نكرده بودند، به تصويب «عهدنامه اي كه آزمايش سلاحهاي هسته اي در جوّ، فضاي ماوراي جوّ و اعماق دريا را منع مي كند…» تشويق كرد. معهذا، آخرين اين قطعنامه ها، در اين زمينه با 55 رأي ممتنع مواجه شد!
درواقع،ترديد در مدافعات استراليا و زلاندنو به هنگام دعواي آزمايشهاي هسته اي صراحتاً ثابت كرد كه بجز موردي كه با يك پديدة بي نهايت خطرناك آلودگي مواجه هستيم، و همه آن را به عنوان يك فاجعة جهاني تلقّي ميكنند، اهمّيت خسارت ناشي از آلودگي غالباً موضوع مجادلات كارشناسان است! از اين نظر، نمي توان مطمئن بود كه انشاء محتاطانة مادّة 19 براي ازميان برداشتهاي متفاوت كافي باشد.
لازم به ذكر است كه، به هر حال، لطمه زدن به محيط زيست موضوعي است كه درخواست بررسي آن به گونه هاي متناقضي مطرح مي شود، زيرا به نظر برخي موجب مسئوليّت عيني (يعني بدون تخلّف از حقوق) است، درحالي كه به نظر كميسيون، لطمه زدن به محيط زيست از اعمالي است كه بغايت نامشروع است!
در واقع ،ملاحظاتي كه در اينجا در خصوص اين نوع جرائم مطرح شد،اين ادعا را ندارد تا نشان دهد كه اين مقرّرات شامل كلّية تعهّدات مطلق است و بر آن هم نيست كه تمام اعتراضات و انتقاداتي را كه بر آن وارد است بدقّت مورد بحث قرار دهد بلكه تنها نشان مي دهد كه نظر گزارشگر ويژه مبني بر اينكه متن مادّة 19 كماكان «جاي قابل توجّهي براي ترديد در خصوص انتساب عمل يك دولت به نوع جرائم بين المللي باقي مي گذارد»تا چه حد درست است ، بخصوص آنكه فهرست منعكس در اين مادّه تنها به عنوان مثال آورده شده است .
بدين ترتيب ،طرح كميسيون حقوق بين الملل به تنهائي نمي تواند مبناي قانوني براي اتّهامات احتمالي بعدي محسوب شود. براي اينكه اين طرح به يك رژيم مؤثر مسئوليت كيفري بين المللي دولت تبديل گردد، بايد با يك سلسله قواعد دقيق و تفصيلي تكميل شود. به هر حال،اگر هماهنگي و تكرار بعضي قطعنامه هاي همه مي تواند استثنائاً براي تعيين اعمال نامشروع كه جنايت تلقي مي گردند ، پذيرفته شود ، بعيد به نظر مي رسد كه بتوان از توسل به كنوانسيونهاي عمومي چندجانبه ، براي تعيين عناصر تشكيل دهندة (اگر نه تعرفة مجازاتهاي) جنايت دولتها صرف نظر كرد.
با وجود اين، همانگونه كه آقاي آگو در مورد اين نوع اعمال نامشروع تذكر مي دهد، «اگر اين طبقه بنديها فقط توجيه علمي دارند، هيچ دليلي وجود ندارد كه در متن يك كنوانسيون بين المللي در خصوص مسئوليت دولتها به چنين طبقه بندهائي دست زد. اين طبقه بنديها براي حفظ دليل وجودي خود بايد مبناي تفكيك قواعد و هنجارها را تشكيل دهند».
به عبارت ديگر، رژيم مسئوليت بين المللي براي جنايت همان مسئوليتي نخواهد بود كه براي «اعمال نامشروع عادي» وجود دارد و از اين پس «جنحه» ناميده مي شود. پس بايد ديد اين رژيم چيست.
گفتار2
رژيم جديد مسئوليت
هدف كميسيون حقوق بين الملل اين بود كه مسائل را طبقه بندي كند. در پي ارائة گزارش ويژه، كميسيون تصميم گرفت كه، در وهلة نخست، نوع جديد اعمال نامشروع را كه متشكل از جرائم عليه تعهدات «حياتي براي تضمين منافع اساسي جامعة بين المللي» است، تعريف كند. كميسيون بعدها «رژيم خاص مسئوليت قابل اجرا در مورد اين جرائم» را مورد توجه قرار داد.
آقاي پل روتر، با احراز وسعت و دشواري فوق العادة اين وظيفه، در هنگام بحث تصريح كرد كه به اعتقاد او مادة 19 به معناي «آغازگر روشي است كه بايد حاكم بر كارهاي كميسيون باشد، اما كميسيون را ملزم نمي كند تا به تدوين رژيم عمومي جرائم بين المللي و يا دست كم به تعريف جزائي جرمي خاص بپردازد».
با وجود اين ، به نظر مي رسد كه در اينجا به اصل مطلب رسيده باشيم. آيا مي توانيم با عبارات كلي ، از بطن طرح تدوين حقوق مسئوليت، نوع جديد و بسيار مهم «جرائم» دولتها را استخراج بكنيم، بدون اينكه در همان متن، رژيم مسئوليت كيفري مربوط به اين نوع جرائم را تعريف كرده باشيم؟ بي شك، نيت كميسيون حقوق بين الملل اين است كه اين امر را انجام دهد؛ اما آيا خواهد توانست آن را انجام دهد و در چه زماني؟تا آن زمان كه كميسيون حقوق بين الملل چنين كاري را انجام دهد آيا مفهوم جنايت،با استفاده از راههائي كه قوانين اخف را از بين مي برند، بازتابهائي در ارگانهاي مختلف سازمان ملل متحد ايجاد نخواهد كرد تا محتواي سياسي شديدي پيدا كند، درحالي كه هنوز هيچگونه تضمين حقوق از طريق تعريف و تعيين چارچوبهاي نظري و تشكيلاتي براي اجراي آن ايجاد نشده است؟ آيا مي توان جنايت را پايه ريزي نمود بدون اينكه مشخص كرد چه كسي مي تواند اتهام بزند، تحقيق نمايد، محاكمه و محكوم كند، بدون اينكه اعلام كنيم نوع ضمانت اجراهائي كه ارتكاب جرائمي تا اين حد متفاوت برمي انگيزد- مانند تجاوز و آلودگي ماوراي جو- چيست؟
در عين حال كه مي توان به اين سؤالات گوناگون پاسخ داد، معلوم نيست آنچه كه مربوط به «رژيم» مسئوليت كيفري بين المللي دولت است روشن شده باشد. اصطلاح «رژيم مسئوليت» غالباً در كارهاي گزارشگر ويژه، بدون اينكه دقيقاً تعريف شده باشد، بكار رفته است. از متني كه اين اصطلاح در آن بكار رفته چنين استنباط مي شود كه منظور گزارشگر در اينجا آثار ماهوي و شكلي ناشي از ارتكاب عمل نامشروع- خواه جنحه و خواه جنايت- است. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد كه منظور او از «رژيم» مسئوليت كيفري، خصوصيت ضمانت اجراهائي كه اين مسئوليت بوجود مي آورد و شرايط خاص اعمال آنها است: ايندو، يعني ضمانت اجراها و شرايط خاص اعمال آنها، از ترميم خسارت (تنها ضمانت اجراي مسئوليت حقوق عادي) متمايزند.
درواقع، در كلية نظامهاي حقوقي، خصيصة ترهيبي ضمانت اجراي كيفري يكي از معيارهاي اساسي تميز ميان مسئوليت مدني و مسئوليت كيفري است. اما لازم به نظر نميرسد كه بررسي رژيم مسئوليت كيفري بين المللي را به مطالعه ضمانت اجرا مربوط سازيم.
آيا از اين جهت، پاسخ به اين سوال ، كه «براي نقض تعهدات بين المللي شايسته است آثار و عواقبي در طرح كميسيون قائل شويم كه برحسب محتواي هر تعهد نقض شده متفاوت باشد»، دير داده نشده است؟
درواقع، وجود اين سؤال در فصل سوم ، اين تصور را ايجاد مي كند كه به نظر كميسيون حقوق بين الملل ، مجموع قواعدي كه قبلاً در طرح اعلام شده است، نسبت به جنحه ها و جنايت به طور يكسان قابل اعمال است.
باري،بدون اينكه مجدداً در مورد قواعد قابليت انتساب ، موضوع مواد 5 تا 15 فصل دوم، بحث كنيم معلوم نيست كه كلية اين قواعد به همين شكل فعلي خود بتوانند در مورد جنايت نيز قابل اعمال باشند، زيرا تحقق اينگونه جرائم تابع شرايطي است كه قواعد مزبور نمي توانند ناظر به مسائل خاص ناشي از آن باشند. آيا تأييد بزهكاري دولت، بزهكاري فرد- ارگان، مباشر جرم را از ميان مي برد؟ اگر پاسخ اين سؤال منفي است، پس رابطة بين عمل فرد و انتساب آن به شخص دولت چگونه برقرار مي گردد؟ بعلاوه،معاونت در جرم دولت ديگر را چگونه بايد در نظر بگيريم؟ يا مسئلة شركت معنوي (فكري) دولت ديگر در جرم را چگونه مورد ملاحظه قرار دهيم؟ در اين خصوص، مي توان درنظر گرفت كه مسئوليت غيرمستقيم كه در حقوق عادي مسئوليت معمول است، لزوماً در مورد مسئوليت احتمالي كيفري بين المللي مناسب نيست.
با وجود اين، قبل از طرح مسائل اساسي كه در بحث مربوط به آئين دادرسي كيفري مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، به بررسي تعيين ضمانت اجراها كه به طور همه جانبه با تعيين چارچوب نهادي اجراي آنها نيز مرتبط است، خواهيم پرداخت.
الف
تعيين ضمانت اجراها
باز هم مسئله اين نيست كه چه كسي اتهام مي زند، بلكه بر پاية كدام حقوق (كدام عرف، معاهده يا قطعنامه) اين اتهام مي تاند بنا گردد. در اينجا با قسمت دوم قاعدة اساسي حقوق رم كه در بالا به آن اشاره شد يعني «هيچ جرمي و هيچ مجازاتي بدون قانون ممكن نيست»، روبرو مي شويم.
درحقيقت، همه چيز بستگي دارد به اينكه آيا قدرت ضمانت اجراها مشروط است (به اعتبار اينكه قدرت مزبور در چارچوب قانوني از پيش موجودي اعمال مي شود كه مجهز به قواعد و نهادهاي خاص است) يا اينكه اين قدرت به نحو بسيار خودسرانه تري در حقوق بين الملل عمومي، در اوضاع و احوالي صرفاً «رابطه اي»، مداخله خواهد كرد؟
تحليل مختصر و مفيدي كه قبلاً از فهرست جرائم در مادة 19 به عنوان نمونه و تحليلي كه از متون (مواد) موجود كرديم، اين فكر را ايجاد مي كند كه از دو شق فوق الذكر ، اولين آن بايد منطقاً به نفع سازمان جهاني، به معناي واقعي كلمه، يعني سازمان ملل متحد پذيرفته شود. اما اعلامية تندي كه بر طبق آن نقض اصول اساسي منشور سازمان جنايت محسوب مي گردد، برعكس، بي آنكه اين سازمان جهاني را تحكيم و تقويت كند، آيا اين خطر را به دنبال نخواهد داشت كه با بيشتر روشن ساختن ضعفهاي سياسي و فني آن، ضربه مهلكي بر پيكر سازمان وارد سازد؟
01 از جرائم مذكور در مادة 19 ، تجاوز و حتي هر نقض مهم اصل منع توسل به تهديد يا كاربرد زور توسط يك كشور، بدون هيچ بحثي، جنايت محسوب مي شود. گزارشگر ويژه، در طرح موادي كه طي گزارش كتبي خود به كميسيون ارائه داده بود، آنها را در تعريف اصلي جنايت وارد كرده و بدين سان مشخص نموده است كه بزه هاي ديگر عليه تعهدات اساسي، ولو از نوع همان جرائم، تا چه اندازه خصيصة خطرناكي كمتري نسبت به جنايت به معناي واقعي كلمه دارند. اين تقسيم بندي، از نظر اهميت ، هنوز در انشاء فعلي مادة 19 وجود دارد.
اما در ميان كلية اعمال نامشروع مهم، توسل به زور تنها عمل نامشروعي است كه از اين پس براي آن ضمانت اجراهاي مشخصي تعيين شده است. همانگونه كه در بالا اشاره شد، مراحل متوالي منع جنگهاي تجاوزكارانه ، ذاتاً با تأسيس نظام امنيت جمعي فوق العاده مرتبط است. گزارشگر ويژه با يادآوري خطوط اصلي و اساسي مقرر در مواد منشور (از ممنوعيت مقرر در پاراگراف 4 مادة 2 گرفته تا تدابير استثنائي مادة 51 ) و با تكيه بر قسمتهاي اصلي كه مواد 39 تا 46 فصل هفتم ايجاد كرده است، «جنايت عليه صلح» را در فضاي هنجاري و نهادي خاص آن قرار مي دهد. بدين طريق، او مسائلي را كه تفسير ماهيت دقيق «ضمانت اجراهاي» متخذه توسط شوراي امنيت عليه متجاوز مي تواند برانگيزد ناديده مي انگارد و با در پيش گرفتن روشي واقع بينانه ، سؤال در خصوص اين مسئله را مطرح مي سازد كه «تعهدات حقوقي كه به ويژه منشور در نظر دارد رعايت آنها را تأمين و براي تجاوز بدانها اعمال تدابير خاص كيفري پيش بيني كند، كدام هستند و چگونه تعيين مي شوند؟ با وجود اين، مشاهده مي شود كه گزارشگر ، بدين ترتيب و علي رغم همه چيز،تفسيري كيفري از ضمانت اجراهاي مذكور در فصل هفتم انتخاب مي كند.
باري، همانگونه كه بعضي از اعضاي كميسيون تذكر مي دهند، بجا است «بين فشار و قهر كه جلوه اي از قوة اجرائيه و ضمانت اجرا كه جلوه اي از قوة مجازات كننده» است تفكيك قائل شويم . همانطور كه ژان كومباكو تذكر مي دهد، مسئله براي سازمان ملل متحد تنبيه كردن نيست بلكه قطع اخلال نظمي است كه ادامة وضعيت ايجاد مي كند. ضمانت اجرا ، هر چند در حقوق بر نقض يك متن قانوني استوار است ، ولي نه عليه خود اين عمل بلكه عليه وضعيتي كه از آن ناشي مي شود واكنش نشان مي دهد . درست است كه منشور ابتدائاً شورا را مجهز به قدرت تنبيه كردن نمي كند بلكه به او اختيار استفاده از راههاي اجرائي عليه دولتهائي كه كماكان مقاومت مي كنند مي دهد تا صلح بين المللي حفظ يا برقرار شود : نقش شورا بيشتر نقش پليسي است تا كيفر دهنده . بنابراين ، تشبيه ضمانت اجراي ٍمربوط به تهديد يا استفاده از زور به كيفر ، تنها به بهاي يك درخواست قطعي (از سوي دولت مورد تهديد)ممكن خواهد بود.
در حقيقت ، تنها ملاحظات ذهني و نه فني اجازه مي دهد تا در ضمانت اجراهاي شورا يا مجمع عمومي – با تكيه يا عدم اعتنا به قطعنامة شمارة 337 – ويژگيهاي خاص مجازات كيفري را مشاهده كنيم . دولتي كه اين ضمانت اجراها متوجه او خواهد شد (و يا غالباً به تعيين او به عنوان متجاوز بسنده خواهد كرد)،در بعضي موقعيتها آنها را به مثابه كيفر ترهيبي تلقي خواهد كرد ، اما در بيشتر موارد براي او جنبة ترذيلي خواهد داشت زيرا او را در معرض تقبيح و ملامت جهاني قرار مي دهد.نتيجتاً با توجه بيشتري به عملكرد واقعي نسبت به روح اولية منشور، تمايل بر اين است كه تفسيري كيفري از طرز عمل نهادهاي سازمان ملل متحد را بپذيريم. شوراي امنيت- يا اخيراً در مورد مسئلة افغانستان، مجمع عمومي- وقتي كه عبارات اخلاقي اي چون «تأسف مي خورد» و «تقبيح يا محكوم مي كند» بكار مي برد، به قول ميشل ويرالي ، به اعمال نوعي «قضاي سياسي» دست مي زند. بدين ترتيب، در كنار ضمانت اجراهاي قطعي كه از طريق «اقدامات» يا «تدابير» گوناگون مذكور در فصل هفتم بوجود مي آيند، شاهد پيدايش ضمانت اجراهائي از نوع ديگر نيز هستيم كه پيشنهاد مي كنيم آنها را «تقبيحي» بناميم زيرا عموماً در محكوميتي كه عاري از نتايج ملموس است خلاصه مي شوند، اما به علت فقدان محتواي كيفري داراي محتواي «تقبيحي» هستند.
معذلك ، در اين مرحله از تحليل، هنوز وقت آن نيست كه به بررسي بيشتري در مورد شرايط عملي اجراي نظام ضمانت اجراهائي بپردازيم كه امروزه، اگر كاملاً مختل نشده باشد لااقل به طور وسيع «فلج» شده است.از نقطه نظر هنجاري، تنها نتيجه اي كه در اينجا پذيرفته مي شود اين است كه منشور، يك نظام ضمانت اجرا براي توسل نامشروع به زور ايجاد مي كند كه گرچه اين نظام بالقوه براي كشور متخلف قهرآميز است ولي در عين حال جزائي نيست. با وجود اين، به دليل ايجاد مكانيسم مستقل واكنش اجتماعي در مقابل جرم عليه اصل صلح، يعني اصلي كه سازمان از سوي كلية اعضاي خود مأمور حفظ آن است، مي تواند حداقل در بناي رژيم مجازات مورد استفاده قرار گيرد. بعلاوه، اين نظام، دوگانگي آشكاري بين مسئوليت مدني بين دول كه تقريباً به طور انحصاري ، نقش اعادة وضع به شرايط عادي را دارد از يك سو، و مسئوليت خاص دولت در برابر كلية اعضاي گروه متشكله ، كه به لحاظ تجاوز به اساسي ترين تعهد لازم براي حفظ يكپارچگي اين گروه، يعني اجتناب از توسل فردي به نيروي مسلح،بوجود آمده است از سوي ديگر ، برقرار مي سازد.
در اينجا بايد متذكر شويم كه صرفاً در مقابل مكانيسمي از ضمانت اجراها قرار داريم و نه در برابر تعرفة دقيقاً از پيش تعيين شدة كيفرهاي قابل اجرا نسبت به اشكال گوناگون «جنايت عليه صلح». درواقع، از آنجا كه دقيقاً ضمانت اجراهاي فصل هفتم، در اساس، براي هدف جزائي تصور و تنظيم نشده بلكه به منظور ايفاي نقش پليسي در نظر گرفته شده اند، محتواي كيفري «تدابير» و «اقداماتي» كه اين ضمانت اجراها مورد نظر خود دارند هنوز بايد معين شوند. شوراي امنيت كه همزمان قاضي سياسي و يك نهاد اداري است،از آزادي قابل توجهي برخوردار است كه به همين لحاظ او را از موقعيت دادگاههاي داخلي كه ملزم به رعايت دقيق اصل قانوني بودن مجازاتها هستند، به مقدار زيادي متمايز مي سازد.
02 به هر حال، مسئله در اين صورت،دانستن اين موضوع است كه آيا اين نظام خاص «ضمانت اجراها» مي تواند بر اثر بسط جديد، براي سركوبي و مجازات نه فقط جنايات عليه صلح بلكه همچنين «جنايات عليه بشريت»، «عليه ملتها» يا «عليه مقام والاي شخصيت انساني» مورد استفاده قرار گيرد؟ دربالا ديديم كه ، درواقع، اين نوع جديد از اعمال نامشروع همزمان شامل لطمه به امنيت و اخلاق جامعة بين المللي نيز مي شود.  (ادامه دارد)

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران