اقيانوس و آينده بشريت

نوشته شده در حقوق بشر

نوشته : دكتر ا. ل لو ترجمه : دكتر سيدي (حسين )

مقدمه مترجم - خواننده عزيز ، بزرگترين واقعه قرنها در ده سال گذشته قرن ما به وقوع پيوسته است : كشف منابع عظيم مواد معدني قابل استخراج در بستر و زير بستر درياها و اقيانوسها ي جهان - تذكر چند نكته زير اين واقعيت را روشن مي سازد :

1- وجود ذخاير عظيم نفت و گاز در دنباله فلات قاره ها و حتي در اعماق ژرف اقيانوسها امري است مسلم 0 مقدار بسيار زيادي كلوخه هاي منگنز نيز در اعماق ژرف اقيانوس ها (به ويژه اقيانوس آرام و اقيانوس هند ) وجود دارد كه به آساني مي توان ار آن تقريبا كليه انواع فلزات مهم را استخراج كرد.
2- اهميت اين ذخاير به حدي است كه به قول كارشناسان پاره اي از آنها قرنها و قرنها پاسخگوي نياز همه مردم روي زمين خواهد بود.
3- چنانكه مي دانيم سر و صدائي در باره اين كشف بزرگ در مطبوعات جهان براه نيفتاد و در مقالاتي نيز كه گاهگاه درباره انرژي و مواد اوليه نوشته مي شود غالبا اشارهاي بدين منبع عظيم دريائي نمي شود : مثل اين است كه دست اندر كاران امور مالي و اقتصادي در اين باره سكوت را برجنجال ترجيح مي دهند.
4- با وجود اين دولت هاي بزرگ دنيا و شركتهاي وابسته به آنها در ظرف چند سال اخير خود را از لحاظ وسائل فني براي بهره برداري از منابع دريا كاملا آماده و مجهز نموده اند به وجهي كه شايد بتوان گفت امروز مساله اي حل نا شدني در امر استخراج منابع وجود ندارد و عملا مي توان از هر عمقي بهره برداري نمود.
5- بدين سوال كه آيا استخراج اين ذخاير از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است يا نه گزارش دبير كل سازمتن ملل متحد جواب مثبت مي دهد (اسناد رسمي سومين كنفرانس ملل متحد درباره حقوق دريا - جلد سوم صفحه 8 ) - بنابر پيش بيني هاي مبتني بر ارقام و آمار اين گزارش شركتي كه در سال 3 ميليون تن كلوخه معدني منگنز استخراج كند در صورتي نيز كه نيمي از عوايد خالص خود را به سازمان بين المللي اعماق بدهد ساليانه سود خالصي برابر با 36 درصد سرمايه گذاري خود خواهد داشت و حال آن كه در سال 1972 در امريكا سود متوسط سرمايه گذاري در معادن از 4/ 10 تجاوز نكرده است. بديهي است كه منافع سرمايه اي كه در استخراج نفت به كار رود از اين هم زيادتر خواهد بود
6- هم اكنون دولتها و شركتهاي بزرگ در سراسر دريا ها و اقيانوسها به كاوش دريا و استخراج آزمايشي ذخاير آن مشغولند و شايد در اين راه از مرحله آزمايش هم فراتر رفته باشند.
7- درباره منابع حيواني و نباتي دريا هم در اين مدت تحقيقاتي شده است كه بدون شك روزي در بهبود وضع تغذيه مردم دنيا موثر خواهد بود.
8- اين مساله حقوقي نيز كه اعماق درياي آزادو ذخاير آن متعلق به كيست ، چه كسي بايد اين منابع را استخراج كند و منافع آن چگونه بين دولتها تقسيم شود در 17اوت 1967 طي قطعنامه اي اعماق و منابع آن را ميراث مشترك بشريت دانست ولي تنظيم و تنسيق ساير قواعد مربوط بدان را به تصميم كنفرانسي بين المللي مركب از نمايندگان دولتهاي جهان موكول نمود كه مي بايستي كليه اصول مربوط به حقوق دريا را مورد تجديد نظر قرار دهد.
9- كنفرانس دريائي مزبور از سال 1973 تا كنون در پنج نشست (پنجمين نشست آن هم اكنون در نيو يو رك برگزار مي شود ) كليه مسائل مربوط به دريا را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده است ولي هنوز در اين زمينه موفق به انعقاد قرارداد لازم الاجرائي نشده است.
1 - تصميمات آينده اين كنفرانس درباره دريا هر چه باشد اين نكته مسلم است كه از اين پس درك مفاهيم حقوق بين المللي عمومي دريا مخصوصا قضاوت درباره قواعد جديد آينده آن بستگي كامل و بي چون و چرائي با شناخت طبيعت فيزيكي دريا و خصوصيات ديگر آن دارد. به همين جهت است كه گروه حقوق عمومي دانشگاه تهران در نظر دارد به زودي درس جديدي را با عنوان شناخت دريا يا اقيانوس شناسي در دانشكده داير نمايد. در مقاله زير كه در حقيقت مقدمه ايست بر اقيا نوس شناسي و روي سخن آن با دانشجويان حقوق است مسائلي فقط مطرح مي شود و فايده عمده آن اين است كه دانشجو را در اين مورد به تفكر و تجسس وامي دارد.
آيا گاهي ما بر وجود زنجيره غذائي دريا و حيوانات و نباتات ذره بيني آن به ويژه باكتري ها ئي كه در اعماق ژرف املاح غذائي و ويتامين هاي ضروري براي زندگي اين موجودات را تهيه مي كنند خود به خود ما را به تفكر درباره مخاطرات احتمالي ناشي از استخراج بي رويه نفت و لوله هاي مكنده كلوخه هاي منگنز اعماق دريا وا نمي دارد ؟آيادر اين صورت آزادي بهره برداري انفرادي و بي بند و بار در حكم جواز نابودي دريا و خشكي هر دو نيست ؟آيا وقتي دريافتيم كه دريا از لحاظ طبيعت عنصري است يكپارچه در نمي يابيم كه تقسيم آن عملي است غير طبيعي و منافي با روش استفاده مطلوب ؟تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل 0
در جهاني متحرك و در تحول دائم جمعيت انساني به آهنگي بيسابقه فزوني مي يابد. روزي 75000 كودك به دنيا مي آيند: 75000 شكم اضافي كه بايد سير كرد- مي گويند در حدود سال 2000 عده ساكنان زمين به بيش از 6 ميليارد خواهد رسيد. اين امر خاطر مردم و حكومتهاي مسئول رفاه اجتماعي را بدون تمايز نژاد و مليت به خود مشغول دشته است. چگونه ممكن است غذاي كافي براي جمعيت هاي آينده كره خاكي را پيش بيني و تامين نمود ؟ شبح قحطي بر پاره اي كشور هاي كوچك و بزرگ سايه مي افكند. باري ، ميتوان تصور كرد كه بهره برداري كنوني از آبهاي شيرين سطح زمين خواه يا ناخواه ديگر پاسخگوي نياز مردم روي زمين نخواهد بود.يكصد چهل و نه ميليون كيلومتر مربع ( 2/ 29 درصد) از سطح زمين از آب بيرون است. فقط قسمتي از اين خشكي مسكون مي باشد: زيرا ارتفاع ، تندي سراشيبي : حرارت فوق العاده زياد ياكم و درجه رطوبت يا خشكي انسان را از سكونت در پاره اي مناطق باز مي دارد. بديهي است كه در اين صورت آدمي به سوي اقيانوسهاو درياهاي شور زمين كه منبع حياتند روي مي آورد. وقتي به نقشه دنيا مي نگريم پهنه وسيع و آبي رنگي توجه ما را به خود جلب مي كند. اين قسمت نمودار توده اقيانوسها و درياهائي است كه قاره ها و جزاير از آن سر بر آورده اند. اين توده مايع مجموعه اي را تشكيل مي دهد كه 361 ميليون كيلومتر مربع يعني 8 /70كره خاكي را مي پوشاند و داراي حجمي برابر با 1370 ميليون كيلومتر مكعب است. با آنكه اين درياي بي كران كليه عناصر تغذيه انساني را در بر دارد و مخزن عظيمي از مواد معدني به شمار مي رود كوششي كه براي شناختن آن شده است در برابر مجاهدتي كه به منظور پيشبرد علوم مربوط به بهره برداري از خشكي صورت گرفته است سخت ناچيز است. با وجود اين بايد متذكر شد كه پس از جنگ دوم جهاني مطالعه درباره دريا رونق قابل ملاحظه اي يافته است.
انسان قرن بيستم در بيان اين واقعيت كه اطلاعات مادرباره اعماق اقيانوسها كمتر است آنچه درباره سطح ماه مي دانيم ترديد و تاملي به خود راه نمي دهد. اما همين انسان دريافته است كه پيش از اختراع يا تكميل مسائل فني قادر به بهره برداري از دريا نه تنها بايد از فرآورده هاي آن به دقت صورت برداري كند بلكه ناگزير است ماهيت محلهاي بهره برداري از دريا را نيز مشخص و معلوم سازد.
اقيانوس شناسان محيط دريا را با دقت علمي خاص و به منظور مشخص ساختن مراتب زير مورد مطالعه قرار مي دهند : منشاء دريا ، حدود آن ، ساخت آن از لحاظ زمين شناسي ، برجستيگيهاي ناهموار اعماق ، روابط دريا با جو ، خواص فيزيكي و تركيبات شيميائي آب دريا و موجودات گياهي و حيواني كه در دريا زندگي مي كنند.
در حقيقت اقيانوس شناسي جديد علم واحدي نيست بلكه كاربردي است از كليه علوم براي شناسائي دريا - اقيانوس شناسي علوم مختلف و متنوع را به ياري مي طلبد : از قبيل زمين شناسي ، ژئو فيزيك ، هواشناسي ، جغرافيا ، فيزيك ، شيمي ، رياضيات عملي و زيست شناسي.
در جريان چند دهه اخير دولتها به خوبي در يافته اند كه بايد قسمتي از بودجه خود را به پيشبرد مطالعه درباره اقيانوس شناسي تخصيص دهند و براي استخراج منابع حيرت انگيز درياها نيز به تاسيس و تشويق مطالعات اقيانوس شناسي همت گمارند.موضوع عبارت ا ز آن است كه از اقيانوسها حد اعلاي فراورده هاي معدني و حيواني را استخراج كنيم 0 صيد و شكار و جمع آوري گياه و جستجوي حيوان و نبات در درياو خشكي يكسان نيست.
در خشكي حيات صرفا وابسته بهوا فقط در باريكه نسبتا كم ارتفاعي از جو ، در سطح پوسته زمين و تا حد كمي در زير و زبر آن تجلي مي كند. برعكس موجودات زنده دريا حجم آب را در سه بعد يعني از سطح تا عمق ده كيلومتري آن در بر گرفته اند. اعماق دريا را جز در نواحي ساحلي كم عمق به چشم نمي توان ديد. امروز ممكن است به دستياري دوربينهاي تكامل يافته از موجودات زنده اعماقي كه در تاريكي محض به سر مي برند عكسبرداري كرد. تا چندي پيش كاوش دريا به منظور دست يافتن به ذخائر آن كور كورانه صورت مي گرفت. امروز آدمي با به كار گرفتن تكنيكهاي خاص شناسائي بر كشتي هاي تخصصي يا زير دريائي هائي كه روز به روز تكامل بيشتري مي يابد سوارشده سطح دريا و اقيانوسهائي را مي پيمايند كه پيش از اين عبور از آن به علت فقدان اكسيژن امكان پذير نبود. آنچه را اين مردم از مسافرت دريائي به خشكي آوردند در سكوت آزمايشگاههاي خود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند. با مقايسه نتايج حاصله از همين آزمايشهاست كه برنامه ريزي توسعه علمي به مقياس جهاني تحقق مي پذيرد. عظمت وسايلي كه در اين راه به كار مي رود ايجاب مي كند كه كليه ملل متمدن در اين زمينه با يكديگر صادقانه همكاري كنند. دانشمندان همه كشورها بايد به يكديگر كمك كنند ، به مبادله اطلاعات و نتايج تحقيقات خود بپردازند ، از پراكنده ماندن كوششهاي خود بپردازند و در عمل مشتركي استوار بربرنامه اي مشخص شركت جويند.
ايجاد شوراي بين المللي به منظور كاوش دريا در سال 1902 حاكي از شناسائي خصيصه بين المللي اقيانوس شناسي است. اين سازمان كه مقر آن در كپنهاك است ملل مختلف شمال اروپا را به گرد هم آورده است. قلمرو فعاليت سازمان مزبور عبارتست از درياي شمال و درياهاياي مجاور آن همچنين قسمتي از اقيانوس اطلس كه سواحل اروپائي و افريقائي شمال استوا را در بر مي گيرد.
دو سازمان بزرگ يونسكو تغذيه و خواربار جهاني با كمك مالي و تشويق خود در مقياس جهاني تحقيقات در علوم مربوط به دريا و صيد گاههائي را كه كمتر مورد كاوش قرار گرفته اند توسعه مي بخشند.
اخيرا دو سازمان بين المللي ديگر نيز كه هدف آنها مطالعه آبهاي شور است تاسيس شده است : يكي كميسيون اقيانوس شناسي بين المللي وابسته به يونسكو و ناشي از حكومتها و ديگري سازماني علمي و مستقل منشعب از شوراي بين المللي اتحاديه هاي علمي.
اين كميته ماموريت يافته است كه با همكاري چندين كشور مجهز به كشتيهاي متعدد برنامه درازمدتي راجع به تحقيق در اقيانوس هند تهيه كند و به موقع اجرا بگذارد. مشروعيت اين كار مشكل و در دست اجرا كه مربوط به آتيه منطقه وسيعي از كره خاكي خود به خود توجيه مي شود. سطح اقيانوس هند كه تا كنون به خوبي شناخته نشده است 14 درصد سطح زمين است و در كنار آن كشورهاي استوائي و زير استوائي متعددي قرار گرفته اند كه به علت تراكم وازدياد جمعيت مجموعا" يك چهارم جمعيت دنيا را تشكيل مي دهند. مردم كه خود نيز گاهي دستخوش حركات آب دريا شد ه اند بر عمل دريا به وسيله امواج و جزر و مد آن آگاهي دارند و از دوره باستاني نيز تا كنون ضمن مسافرتهاي خود به وجود جريانهاي دريائي افقي و عمودي (صعودي و نزولي ) پي برده اند. بشر از ديرباز دريافته است كه اقيانوسها يا به عبارت ديگر عوامل تنظيم كننده حرارت جو به وسيله يك سلسله جريانهاي خود تاثير به سزائي در آب و هواي اقليم هاي زمين دارند. آيا اين جريان گلف استريم نيست كه كشت پاره اي سبز يهاو درختان ميوه زودرس را در ناحيه برتاني امكان پذير مي سازد؟
- اگر جريان آب گرم گلف استريم وجود نداشت درياها و خشكيهاي شمال اروپا (به علت عرض جغرافيائي خود ) پوشيده از يخ و رودخانه هاي آن نيز منجمد بود.
انسان از اثر چرخش زمين بر روي جريانهاي بزرگ دريائي بي اطلاع نبوده است. جريانهاي مزبور در نيمكره شمالي در جهت عقربك ساعت و در نيمكره جنوبي در جهت مخالف آن دور مي زند. از طرف ديگر جريانهاي عمودي ( 1 ) به ساحل برخورد مي كنند و بدين طريق آب اعماق دريا را كه محتوي املاح معدني ضروري بر اين تغذيه و زندگي گياهان ذره بيني مواج است به سطح دريا مي برند. اين جريان دربعضي جاها موجب تكثير فوق العاده موجودات زنده و بالنتيجه تراكم و تمركز توده هاي عظيمي از ماهيان مي شود. امواج اقيانوسها در شكل دادن به سواحل موثرند و نوسانات مد درياها انرژي مكانيكي و نيروي محركه اي (زغال آبي ) به وجود مي آورد كه به انرژي مكانيكي مبدل مي شود. علاوه بر اين در درياهاي گرم حرارت آب از سطح دريا به طرف پآئين متدرحا كاهش مي يابد تا در عمق دريا در حدود4 درجه سانتيگراد ثابت بماند. بر اساس وجود همين اختلاف درجه حرارت آب درياست كه آقايان م 0 م 0 ژ0 كلود و بوشرو روش خاصي را براي كسب نيروي محركه از آب دريا تعبيه و تجويز نموده اند.
جريانهاي دريائي آب گرم و سرد اثر به سزائي بر حرارت جو دارند و آب و هوا ، نيرو و جهت سير باد ، جهت گرايش گردبادهاي طوفاني و بالنتيجه اقتصاد مناطق مختلفه كره زمين را به نحو سازنده اي تحت تاثير قرار مي دهند.
انسان سعي مي كند كه از منابع آلي و غير آلي پراكنده در اقيانوسها استفاده كند. اين منابع يا تجديد پذيرند (مانند املاح و مواد معدني محلول و موجودات زنده ) يا تجديد ناپذير ( مانند نفت انباشته در زير كف درياها ) 0 آب درياها عملا" كليه عناصر طبيعي شنتاخته شده را در بر داردواز اين لحاظ بنحو مداوم از چند جا مايه ميگيرد: صعوداملاح طبقات زيرين بسطح دريا ، نزولات آسماني ، مواد معدني و فضولات غير آلي كه از راه رودخانه ها به دريا مي ريزند.
مواد ناشي از انفجارهاي هسته اي و فضولات راديو اكتيفي كه بدريا ريخته ميشود مندرجا" آنرا آلود ميكند. آب اقيانوسها را ميتوان بزرگترين مخزن مواد معدنيكره زمين بشمار آورد زيرا محتوي تقريبا" كليه عناصر شيميائي شناخته شده مي باشداين عناصر حل شده در آب عناصر اصلي و مشكله دريا بمشار ميرود و شوراي آب ديا نيز ناشي از وجود همين عناصر است. بسياري از اجسام ديگر نيز كه ميتوان آنها را عناصر فرعي ناميد در آب دريا گاه بمقداري بسيار ناچيز وجود دارد (طلا- نقره 0 راديوم - كبالت - مس - آهن - سيليس - مانيزم - پطاس - برم و منگنز) - معذلك نقش اين موارد از لحاظ زيستشناسي و حتي از لحاظ اهميت صنعتي ممكن ( مخصوصا" طلا) بدون سرمايه هاي كلان امكان پذيربود اين امر اقتصاد جهان را در هم ميريخت - خوشبختانه مقدار اين فلز (طلا) در آب دريا بقدري ناچيز است كه امورز با وجود تحقيقات عميقي كه در اين زمينه انجا ميگيرد هنوز روش مقرون بصرفه اي براي استخراج آن نيافته اند. (1)
در طول قرنهاي متمادي بعضي املاح بصورت توده هاي عظيم رسوبي مستقيما" دردسترس استفاده مردم قرار گرفته است : از قبيل كلرور دوسديم (نمك آشپزخانه فرآورده كنار دريا يا معدن ) 0 برخي املاح ديگر دريا نيز كه از پاسخگوي نيازهاي حياتي آدمي ميباشد بطور مستقيم در اختيار استفاده كنند گاه قرا ميگيرد: مثلا" يد وبرم و بيكربنات دوسود را ميتوان در خاكستر جلبك هاي محروقه يافت. همچنين كليسيم سنگني را نيز از لايه هاي آهكي مترشح بوسيله پاره اي نرمتنان استخراج ميكنند.
آب دريا منبع حيات است.با وجود اين گاه اتفاق مي افتد كه چون از فراز كشتي به سطح دريا نگاه كنيم در آب آبي رنگ عميقي كه خالي از هر چه مي نمايد اثري از حيات نمي يابيم 0معذالك اگر توري نازك و بسيار ظريفي را همچون دامي به دريا افكنيم بر سطح آن غباري مركب از ميليون ها دانه هاي ذر ه بيني خواهيم يافت كه هر يك از آنها گياه كوچكي است كه به چشم ديده نمي شود. در اقيانوس نيز ما نندخشكي بهار فصل نو زيستي است. با وجود اين فصول هيچ تاثيري بر موجوداتي كه به زندگي در اعماق ژرف و مرموز خو گرفته اند ندارد. جز پرتو فسفري پاره اي حيوانات درخشنده نور ديگري بدين قلمر و راه ندارد و تاريكي مطلق و دائمي بر آن حكومت مي كند. گوشتخواران و گوشت و گياهخواراني كه در اعماق ژرف زندگي مي كنند يكديگر را مي بلعند يا از اجساد و فضولاتي كه از سطح دريا به طرف اعماق سرازير مي شود سد حوع مينمايند. در فصل بهار املاح معدني و غذائي كه هنگام زمستان در آبهاي عميق و گرم دريا جمع شده است به سطح دريا صعود ميكند و موجب جنب و جوش حيات در طبقات سطحي آب مي گردد.
هنگاميكه طبيعت در خشكي بيدار مي شود ، شاخ درختان جوانه مي زند و دانه در دل خاك سبز مي گردد گياهان و حيوانات ذره بيني دريا به شدت تكثير مي يابد. مراحل ت وليد مثل و نمو اين موجودات بر حسب عرض جغرافياي متفاوت است. در نواحي گرم استوائي توليد مثل اين موجودات به حدي سريع است كه در لحظه اي از زمان كه در آبهاي سرد قطبي يك نسل به وجود مي آيد در اين نواحي چندين نسل پي در پي ممكن است به وجود آيد. توده هاي عظيم سبز و زرد و قرمز و قهوه اي رنگ چراگاه حيوانات گياهخواري ميشود كه خود نيز طعمه گوشتخواران دريا مي گردند. اين منبع حيات دائمي در فصل گرما رفته رفته كاهش مي يابد.گاه سرماي زمستان نيز توليد مثل اين موجودات يك سلولي را تقريبا" به كلي متوقف مي سازد. با وجود اين آب اقيانوس هميشه و عده اي از حيات در خود دارد كه يا افزا يش حرارت و نور در بهار آينده به تحقق مي پيوندد. بدين طريق دور فصول شروع ميشود. بين زنجيزه غذائي حيوانات دريائي و خشكي تفاوتي وجود دارد.در خشكي اين زنجيره متضمن 4 مرحله مي باشد :گياهان تحت نفوذ نور قرار مي گيرند و به توليد مواد آلي مي پردازند - حيوانات گياهخوار از اين مواد تغذيه مي كنند و خود نيز طعمه بعضي حيوانات گوشتخوار و سر انجام انسان مي گردند. سپس باكتري فضولات و اجساد كليه موجودات زنده را تجزيه مي كنند و مواد ناشي از اين تجزيه به كار پيدايش و نمو گياهان ديگر مي رود.
در قلمرو دريائي زنجيره مزبور پيجيده تر است - در اين جا عده بسياري از گياهان ذره بيني مواج جاي نباتات زمين را ميگيرند عده زيادي از حيوانات ذره بيني مواج از اين گياهان تغذيه ميكنند پاره ، اي از اين حيوانات گوشتخوار طعمه حيوانات بزرگتر ميشوند: مثلا" بعضي حيوانات ذره ، بيني مواج ، حيواناتي كه بين دو آب شنا ميكنند و حيواناتي كه در عمق دريازندگي مي نمايند-سپس گوشخوراني به قد و جثه هاي مختلف (از قبيل ساردين و ماهي روغن و نهنگ ) از اين انواع مختلف و متنوع تعذيه ميكنندوخود نيز طعمه گوشخوران ديگري ميگردند ( از قبيل ماهي كوسه وسگ آب ) و بالاخره انسان - سرانجام باكتري ها و فضولات واجساد تمام گياهان و حيوانات را تجزيه كردهخ عناصر سااده و ضروري براي زندگي نباتات وحيوانات ذره بيني مواج را بدين طريق تهيه مي نمايند.
موجودات دريائي از نباتات ذره بيني مواج گرفته تا نهنگ غول پيكر در تغذيه بشر و رفاه زندگي وي موثرند- جلبك هاي بزرگ دريا بعنوان كود زراعتي وعلوفه چهار پايانو حتي غذاي مردم ساحلي و جزاير مورد استفاده قرار ميگيرد- ازاين گياهان پاره اي مواد نيز كه در داروسازي بكار ميروند استخراج ميشوند: از قبيل آلژين : آگار آگار و كاراقنين ومواد قندي. انسان بعضي حيوانات دريائي را بمنظور تغذيه يا تزيين يا تهيه تن پوش شكار يا صيد ميند: از قبيل نهنگ ، سگ آبي ، كوسه ماهي ، لاك پشت ، همار ، خرچنگ ، ميگو ، صدف ، اسفنج ومرجان 0 همچنين آدمي براي ارضاي شكم پرتسي يا خودنمائي به پرورش صدف خوراكي و صدف مرواريدمي پردازد.
بقاياي كليه حيوانات و نباتات دريائيبقعر دريا فرو ميرود و در بستر آن انباشته ميگردد. اين مواد آلي تجزيه ميشود ودرشرايط ميعني باكتري ها آنرا به فرآورده هاي غني از لحاظ ئيروژن هيدروكربور از نوع نفت مبدل ميسازند- در عصر حاضر محققين درپي آنند كه از روغنهاي هيدروكربور براي تغذيه دامها پروت ئين استخراج نمايند.
براي تعيين باروري توده هاي نخست بايد كيفيت موجودات دريائي رامشخص نمود. سپس لازم است از لحاظ كميت مقدار قابل استخراج هر يك از موجودات گياهي و نباتي موجود در زنجيره غذائي را تعيين نمود: از قبيل املاح غذائي ، باكتري ها ، گياهان ذره بيني مواج ، گياهان بزرگ ، ماهي هائي كه از موجودات ذره بيني تغذيه ميكنند ، حيوانات ماهي خوار و گشخوار و بالاخره خود انسان - پس از آنكه در اين باره شناسائي كامل حاصل شد آدمي بايد اقيانوسها را مورد بهره برداري منطقي قرار دهد.
بهمان طريق كه امروز به پرورش دف مي پردازيم در آينده به پرورش انواع موجودات دريائي كه بازده بيشتري دارند خواهند پرداخت ولي در انجام اينكار بايد از اشتباهي كه نياكان ما در طول تاريخ وتمدنهاي گذشته در امر زراعت زمين مرتكب شده اند اجتناب كنيم 0 در عصر حاضر سعي وكوشش ما بر آنست كه براي زمين هائي كه بعلت تك كشتي مداوم قوت خود راز دست داده اند همچنين براي نازك شدن قشر زمين بعلت انهدام جنگلها و پوشش گياهي چاره اي بيانديشيم 0
بمنظور تامين داوام صيد بايداز لحاظ اقتصادي حد مطلوب يك بهره برداري منطقي را مشخص ساخت - روز به روز عده زيادتري كشتي هايتخصصي براي صيدو شكار پستانداران وماهيان و بي مهرگان خوراكي اقيانوسها را زير پا مي گذارند - بدين طريق به نحوي روز افزون به پرداشت بيتشري پروتئين در صيدگاههاي روزبروز وسيعتر مي پردازيم - راست است كه كفته اند دريا پايان ناپذير است - مغذلك ذخحائر عظيم غدائي آن بايد بوجهي مودر بهره برداري قرار گيرد كه برداشت ما از امكان تجديد ذخيره معمولي آن تجاوزنكند بايد بوجهي عمل كرد كه حيوانات دريا بتوانند بر اثر تكثير ونمو خودعناصري را كه بعلت مرگ و مير طبيعي و صيد از ميان رفته اند جبران كنند.
صنعتي كردن صيد بمنظور صرفه جوئي در هزينه توليد بايد درحدود منطقي بهره بردراي از منابع متوقف گردد- بهره برداري افراطي و خارج از حد موجب كاهش يافتن حيوان و گياه دريا ونقصان برداشت بناگزير بايد به طعم وهضم غذاهاي نوظهورعادت كنند: حب ويتاميني ساندويج هاي مختلف فراهم شدهاز نباتات و حيوانات ذره بيني مواج دريا ، شيريني هاي آميخته به پروتئين هاي ويتامين دار ناشي ازنفت - بشري كه دائما" افزايش مي يابد بايد براي ادامه زندگي مبارزه كند- روزي و رفاه مردم از جمله مسائل مهم رهبران امروز دنياست دانشمندان همواره در صدد جستجوي راه فني نويني براي استفاده از اقيانوسها ميباشند. بايد بازده صيدگاهها را زياد كرد ، حد اعلاي مواد غذائي را از گياهان و حيوانات كوچك و بزرگ دريا بدست آورد. منابع معدني را كه گاه بحالت خالص يافت ميوشداستخراج كرد وحتي آب دريا را براي مصرف انسان و آبياري مناطق باير تقطير نمود.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

آخرین ارسالهای کاربران